خوش آمدید:

 

تقريبا هر هفته  شما می توانید بخوانند و بشنوند در مورد سوء استفاده از كودكان در رسانه ها. با اين صفحه ما مى خواهيم کار های را راه  اندازی نمایم  که برای  کاهش اين گونه حوادث و یا  براي جلوگيري از آنها امكان پذير باشد البته  در يك پرونده جداگانه. ما برخي از رهنمود های را ایجاد کرده ایم که  بچه ها می توانند همرا با مربیان، معلمان و اعضای خانواده های شان با استفاده از آن برای  توسعه سالم، بی اعتمادی به بیگانگان و استعداد های خود را افزایش دهند. بچه ها تدريس می شوند که در شرایط خطرناک  می توان گفتند „نه“ و چيزهای را که  تجربه كردند  به پدر و مادر خود و یا به  ساير افراد  که قابل اعتماد شان می باشند در مورد آن اطلاع بدهند.

در ماه هاى گذشته بسيارى از پروژه هاى ما با اين مواد  پروژه اول „نينا وبیگانهگان“ در بسيارى از روز های پرورشگاهی در ناحيه آلتنبورگ انجان شد. و بسیاری از کودکان در مدارس و در باشگاه ها در مورد پولیکت و ماموریت آن معلومات دریاف کردند. اما جوانان نیز در جلسات والدین- معلم و جلسات آموزشی اشتراک کردند. ازاین همه فعالیت ها ما تجربه کسب نمودیم و هم چنان انتقاد های سالم را برای بهبود و گسترش پروژه ما دریافت کرده ایم.

در نتیجه تحلیل ما از کار قبلی طرح دوم ایجاد شد. تمرکز اصلی توجه به آموزش این کودکان است به طریق دوستانه و قابل توجهی که در این راه سوء استفاده گران نتنها از دام مانند شکلات استفاده می کنند بلکه از دیکر چیزها مانند „هدیه“ استفاده می کنند. برای این منظور ما یک تخته بازی مقناطیسی را با دانه های بازی آن ساختیم. با استفاده از این صحنه جنایت در“ایستگاه ملی بس“ و ما با ایجاد این چونین صحنه ها یک گروه کودکان سنین چهار و پنج سال را آگاه از این قبیل خطرات محیط زیست تحت نظر اساتید تربیتی شان ساختیم. درعین حال این موضوع که “ به من دست نزن، این بدن من است!“ اشاره خواهد شد. بچه ها قرار است تا آن را یاد بگیرند و با کمال اطمینان خود اقدام کنند و به دفاع از خودشان بکوشند.

در گذشته ماسکوت و پولیکت ما نامی برای خود که به عنوان یک شخصیت در پیشگیری ساخته بود که در ناحیه آلتنبورک به عنوان مشاور وظیفه اجرا میکرد. نام پولیکت هر دو برای جلوگیری مواد است که „نینا و بیگانه گان- علیه سوء استفاده جنسی از کودکان – امکان خطر احتمالی در راه مدرسه و برای تحقیق به منظور جلوگیری از آن  ( پروژه اول) یک اسباب بازی به مانند یک گربه به عنوان یک پولیس زن ویا پولیس مرد ارائه شد.

اسباب بازی پولیکت به اندازه 40 سانتی متر بود که در هر زمان در مورد آن معلومات ارائه کرده نمی شود. از تجربه های که ما بدست آوردیم از بسیار جلسات متعددی در طول روز های پرورشگاهی در جریان توسعه محصولات ممنوعه ما به این نتیجه رسیدیم که بچه ها خیلی سریع به اسباب بازی نرم هر چیزی دیگر اعتماد میکنند.  اسباب بازیچه نرم تنها به خدمت این هدف است که به عنوان یک نوع“ کشیش“ ویاور برای معلمان و مربیان است. پولیکت همچنان موجود است به عنوان یک اسباب  بازی نرم که به اندازه 4 متر و 11 اینچ (150 سانتی متر) که برای اطلاعات بیشتر و ارائه حوادث از هر دو پروژه است.

 شده توسط : احمد شاه احمدی محصل دانشکده ادبیات انگلیسی 2012-08-27ترجمه

Steffen Gründel und Walburga Gründel-Syring

Mit freundlicher Unterstützung von Isabell Klappenbach.